๐ŸŽ Father's Day Gift Bundles are LIVE! & We're rewarding Dad with a FREE Premium Biltong Slicer! (Learn More)

๐Ÿ“ฆ FREE SHIPPING on orders over $40 (excludes Boerewors)

Biltong

๐Ÿ† Best Meat Snack Winner!

Choose Flavor
Size

What is Biltong?

Biltong is a South African recipe beef snack with exceptional flavor and a uniquely tender texture. We start with the finest quality cuts of Grass-Fed Beef that are marinated and seasoned with only a few natural spices, then air-dried for up fourteen days! The result is a tender slice of beef with a naturally explosive flavor. The drying process also leaves more of the muscle fibers intact, meaning Ayoba Biltong has more protein than jerky! 

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Voted Best Meat Snack By the TODAY SHOW

Winner of the sofiโ„ข award for Best Meat Snack!

Ayoba is a term used to express agreement & approval.

What Makes Our Biltong Different:

No Sugar & Zero Bad Stuff

Unlike most store bought jerky, we do not add ANY nitrates, MSG, fillers, artificial flavors or artificial preservatives and most importantly, NO SUGAR!

Air Dried for Up To 14 Days!

Our unique drying process, using air flow instead of heat, leaves the beef naturally tender, so we do not need to use any sugar or chemicals!

Protein Packed

Due to the unique drying process, Ayoba's Biltong contains 30% more protein than the leading beef jerky! (16g per ounce, wow!)

Keto, Paleo & Whole30!

Ayoba's Biltong remains highly distinguished as the only Biltong in the US that is Certified Quality!

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Vinegar
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Vinegar
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Vinegar
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Vinegar
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Vinegar
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Cayenne Pepper
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Chili Powder
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Vinegar
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Cayenne Pepper
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Chili Powder
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Vinegar
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Cayenne Pepper
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Chili Powder
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Vinegar
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Cayenne Pepper
 • Worcestershire Powder
 • Rosemary
 • Chili Powder
 • Pepper

INGREDIENTS:

 • Grass Fed Beef
 • Vinegar
 • Sea Salt
 • Coriander
 • Truffle
 • Rosemary
 • Pepper

we regularly donate to charities in our area. That's Ayoba!

FAQs

- +
How do you eat Biltong?
That's the great thing about Biltong, it's premium enough for the fanciest cheeseboard, yet portable enough as an on-the-go protein snack, makes the perfect side kick to your favorite craft beer, and even works great as an ingredient in some of your favorite recipes! Try adding it to salads, sandwiches, on pizza, and more!
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
You're paying for quality. Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more than half of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How do you eat Biltong?
That's the great thing about Biltong, it's premium enough for the fanciest cheeseboard, yet portable enough as an on-the-go protein snack, makes the perfect side kick to your favorite craft beer, and even works great as an ingredient in some of your favorite recipes! Try adding it to salads, sandwiches, on pizza, and more!
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
You're paying for quality. Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more than half of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How do you eat Biltong?
That's the great thing about Biltong, it's premium enough for the fanciest cheeseboard, yet portable enough as an on-the-go protein snack, makes the perfect side kick to your favorite craft beer, and even works great as an ingredient in some of your favorite recipes! Try adding it to salads, sandwiches, on pizza, and more!
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
You're paying for quality. Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more than half of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How do you eat Biltong?
That's the great thing about Biltong, it's premium enough for the fanciest cheeseboard, yet portable enough as an on-the-go protein snack, makes the perfect side kick to your favorite craft beer, and even works great as an ingredient in some of your favorite recipes! Try adding it to salads, sandwiches, on pizza, and more!
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
You're paying for quality. Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more than half of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How Spicy are we talking?
Our Spicy Biltong version is seasoned with cayenne pepper and chili powder for a FLAVORFUL KICK, rather than a burn-your-mouth-can't-breath-experience
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
You're paying for quality. Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more than half of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How Spicy are we talking?
Our Spicy Biltong version is seasoned with cayenne pepper and chili powder for a FLAVORFUL KICK, rather than a burn-your-mouth-can't-breath-experience
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How Spicy are we talking?
Our Spicy Biltong version is seasoned with cayenne pepper and chili powder for a FLAVORFUL KICK, rather than a burn-your-mouth-can't-breath-experience
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How Spicy are we talking?
Our Spicy Biltong version is seasoned with cayenne pepper and chili powder for a FLAVORFUL KICK, rather than a burn-your-mouth-can't-breath-experience
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Imagine telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.
- +
How do you eat Biltong?
That's the great thing about Biltong, it's premium enough for the fanciest cheeseboard, yet portable enough as an on-the-go protein snack, makes the perfect side kick to your favorite craft beer, and even works great as an ingredient in some of your favorite recipes! Try adding it to salads, sandwiches, on pizza, and more!
- +
What does Biltong taste like compared to jerky?
Image telling the Iron Chef that you want your steak overcooked and soaked in teriyaki, that's jerky. Instead, like a steakhouse favorite, Ayoba Biltong is an easy chew with BOLD BEEF FLAVOR. It's Grass Fed Beef, seasoned with natural spices, that's it.
- +
Why is Biltong more expensive than jerky?
Biltong takes longer to dry, jerky only takes 6 hours, our Biltong takes up to 14 days...as they say, all good things come with time. Biltong also loses more of it's weight in the drying process, meaning we need more beef for an ounce of Biltong than jerky would use, but at the same time we retain more of the muscle fibers, meaning more protein! The end result is a more tender beef snack without the use of sugar or chemicals. Well worth it if you ask us...
- +
What makes Ayoba Biltong different from other biltong?
Here at Ayoba, we use only the most premium ingredients we can find, and our own authentic South African Family Recipe! We use Grass-Fed, Grass-Finished Beef. Some companies will use beef from cows that are only fed grass for a small portion of their life and then still call it Grass-Fed, we've got beef with that. We cut no corners, only Biltong. We ensure all of our ingredients and suppliers are certified through rigorous inspection with the Paleo Foundation for our Paleo & Keto Certification, with Whole30, and the USDA.

Customer Reviews

Based on 94 reviews
96%
(90)
3%
(3)
1%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
j
joel r.
Best Flavors

Love the spices, diverse flavors, and the freshness of the product. Keep up the great job everyone!

T
Thandeka W.
A taste of home !

Our favorite snack for when we miss home !

J
Jeremy S.
Good taste, bad fat

The biltong has great flavor but is very fatty where I find myself just chewing on fat. Also wish it had a longer shelf life

G
Greg G.

Biltong

S
Sara
Authentic Taste!

I traveled to South Africa back in 2014 and biltong quickly became my favorite treat! They knew me in the store by the time my trip was over. Since returning to the states, I have never found any that is even close to comparable to what I had in SA, until Ayoba. I found Stryve first, but I was not a fan of the flavor. Ayoba is waaaaay more authentic! Even the name of the company screams authenticity! Itโ€™s seriously delicious and I canโ€™t wait to order more!

GRASS FED

Cras quis nulla commodo, aliquam lectus sed, blandit augue. Cras ullamcorper bibendum bibendum. Duis tincidunt urna non pretium porta. Nam condimentum vitae ligula vel ornare. Phasellus at semper turpis. Nunc eu tellus tortor. Etiam at condimentum nisl, vitae sagittis orci. Donec id dignissim nunc. Donec elit ante, eleifend a dolor et, venenatis facilisis dolor. In feugiat orci odio, sed lacinia sem elementum quis. Aliquam consectetur, eros et vulputate euismod, nunc leo tempor lacus, ac rhoncus neque eros nec lacus. Cras lobortis molestie faucibus.

GRASS FED

Cras quis nulla commodo, aliquam lectus sed, blandit augue. Cras ullamcorper bibendum bibendum. Duis tincidunt urna non pretium porta. Nam condimentum vitae ligula vel ornare. Phasellus at semper turpis. Nunc eu tellus tortor. Etiam at condimentum nisl, vitae sagittis orci. Donec id dignissim nunc. Donec elit ante, eleifend a dolor et, venenatis facilisis dolor. In feugiat orci odio, sed lacinia sem elementum quis. Aliquam consectetur, eros et vulputate euismod, nunc leo tempor lacus, ac rhoncus neque eros nec lacus. Cras lobortis molestie faucibus.